AnasayfaEmo ResimleriSSSÜye ListesiAramaGaleriKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 Cin Cıkarma yada Kovma sureleri

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
MetalForever
O_o Üye O_o

O_o Üye O_o
avatar

Erkek
Mesaj Sayısı : 27
Yaş : 30
Şehir : İstanbul
İş/Hobiler : Web Master-Grafiker
NicK : MetalForever
<center><B><font color=white>Dur :
<center><B><font color=#fffff>Ta :
KişiseL iLeTi : Aşk Güzeldir...
Kayıt tarihi : 06/12/09

MesajKonu: Cin Cıkarma yada Kovma sureleri   Ptsi 07 Ara. 2009, 18:30

Cin Kovma Duaları

1)FATİHA
2)BAKARA SURESİ 1 DEN 5'E KADAR OLAN AYETLER(5 DE DAHİL)
3)BAKARA 163.AYET
4)BAKARA 255. AYET
5)BAKARA 285 VE 286.AYET
6)ALU İMRAN SURESİ 18.AYET
7)ARAF SURESİ 54-55-56.AYETLAR
8)TEVBE SURESİ 128-129.AYETLER
9)RUM SURESİ 17-18-19.AYETLER
10)SAFFAT SURESİ 1 DEN 10.AYETLERE KADAR(10.DA DAHİL)
11)MÜ'MİN SURESİ 1-2-3. AYETLER
12)RAHMAN SURESİ 33-34-35. AYETLER
13)HAŞR SURESİ 21-22-23-24.AYETLER
14)MÜZZEMMİL SURESİ 9.AYET
15)İHLAS FELAK NAS
16)YASİN SURESİ
17)KAFİRUN SURESİ
DİKKAT!!!HER SURESİNİN ÖNÜNDEN EUZU BESMELE ÇEKİNİZ.SURE BİTTİKTEN SONRADA AMİN DEYİNİZ...
Fatiha Suresi:
1. Bismillahirrahmanirrahim2. El hamdü lillahi rabbil alemin3. Er rahmanir rahıym4.Maliki yevmid din5. İyyake na'büdü ve iyyake nesteıyn6. İhdinas sıratal müstekıym7.Sıratallezine en'amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin
Bakara Suresi:
1. Elif lam mim2. Zalikel kitabü la raybe fıh* hüdel lil müttekıyn3. Ellezıne yü'minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun4. Vellezine yü'minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik* ve bil ahırati hüm yukınun5. Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun 163.Ve ilahüküm ilahüv vahıd* la ilahe illa hüver rahmanür rahıym 255.Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum* la te'huzühu sinetüv vela nevm* lehu ma fis semavati ve ma fil ard* men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih* ya'lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm* ve la yühıytune bi şey'im min ılmihı illa bi ma şa'* vesia kürsiyyühüs semavati vel ard* ve la yeudühu hıfzuhüma* ve hüvel alıyyül azıym 285. Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihı vel mü'minun* küllün amene billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülih* la nüferriku beyne ehadim mir rusülih* ve kalu semı'na ve eta'na ğufraneke rabbena ve ileykel masıyr286. La yükellifüllahü nefsen illa vüs'aha* leha ma kesebet ve aleyha mektesebet* rabbena la tüahızna in nesına ev ahta'na* rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezıne min kablina* rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih* va'fü anna* vağfir lena* verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirın
Alu-İmran Suresi:
18. Şehıdellahü ennehu la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ılmi kaimem bil kıst* la ilahe illa hüvel azızül hakım
Araf Suresi:
54. İnne rabbekümüllahüllezı halekas semavati vel erda fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasısev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemın55. Üd'u rabbeküm tedarruav ve hufyeh innehu la yühıbbül mu'tedın56. Ve la tüfsidu fil erdı ba'de ıslahıha ved'uhü havfev ve tamea inne rahmetellahi karıbüm minel muhsinın
Tevbe Suresi:
128Le kad caeküm rasulüm min enfüsiküm azızün aleyhi ma anittüm harısun aleyküm bil mü'minıne raufür rahıym
129Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym
Rum Suresi:
17. Fe sübhanellahi hıyne tübsune ve hıyne tusbihun 18. Ve lehül hamdü fis semavati vel erdı ve aşiyyev ve hıyne tuzhirun19. Yuhricül hayye minel meyyiti ve yuhricül meyyite minel hayyi ve yuhyil erda ba'de mevtiha ve kezalike tuhracun
Saffat Suresi:
1. Vessaffati saffa2. Fezzacirati zecra3. Fettaliyati zikra4. İnne ilaheküm le vahıd5.Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve rabbül meşarık6. İnna zeyyennes semaed dünya bi zınetinil kevakib7. Ve hıfzam min külli şeytanim marid8. La yessemmeune ilel meleil a'la ve yukzefune min külli canib9. Dühurav ve lehüm azabüv vasıb10. İlla men hatfel hatfete fe etbeahu şihabün sakıb
Mü`Min Suresi:
1. Ha mım2. Tenzılül ktabi minellahil azızil alım3. Ğafiriz zembi ve kabilit tevbi şedıdil ıkabi zit tavl la ilahe illa hu ileyhil mesıyr
Rahman Suresi:
33. Ya ma'şerelcinni vel'insi inisteta'tum en tenfusu min aktarissemavati vel'ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin.34. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.35. Yurselu 'aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani.
Haşr Suresi:
21. Lev enzelna hazelkur'ane 'ala cebelin lereeytehu haşi'an mutesaddi 'an min haşyetillahi ve tilkel'emsalu nadribuha linnasi le'allehum yetefekkerune.22. Huvallahulleziy la ilahe illa huve 'alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.23. Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu'minul muheyminul 'aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi 'amma yuşrikune.24. Huvallahul halikul - bariy-ulmusavviru lehum'esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel'ardı. Ve huvel'aziyzulhakiymu.
Müzemmil Suresi:
9. Rabbulmeşrikı velmağribi la ilahe illa huve fettehızhu vekiylen.
İhlas:
1. Kul hüvallahü ehad 2. Allahüs samed 3. Lem yelid ve lem yuled 4. Ve lem yekün lehu küfüven ehad
Felak:
1. Kul e'uzü birabbilfelak 2. Minşerri ma halak 3. Ve min şerri ğasikın iza vekab 4. Ve min şerrinneffasati fiyl'ukad 5. Ve min şerri hasidin iza hased
Nas:
1. Kul e'uzü birabbinnas 2. Melikinnas 3. İlahinnas 4. Min şerrilvesvasil hannas 5. Elleziy yüvesvisü fiysudurinnas 6. Minel cinnetivennas
Yasin:
1. Yasın 2. Vel kur'anil hakiym 3. İnneke le minel murseliyn 4. Ala sıratım müstekıym 5. Tenziylel aziyzir rahıym 6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun 7. Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun 8. İnna cealna fı a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun 9. Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun 10. Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun 11. İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım 12. İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahsaynahü fı imamim mübiyn 13. Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun 14. İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun 15. Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in in entüm illa tekzibun 16. Kalu rabbüna ya'lemü inna ileyküm le murselun 17. Ve ma aleyna illel belağul mübın 18. Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym 19. Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun 20. Ve cae min aksal medıneti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn 21. İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun 22. Ve ma liye la a'büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun23. E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey'ev ve la yünkızun 24. İnnı izel le fı dalalim mübın 25. İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun 26. Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya'lemun 27. Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn 28. Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba'dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn 29. İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun 30.Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun 31. Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun 32. Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun 33. Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun 34. Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun 35. Li ye'külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun 36. Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya'lemun 37. Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun 38. Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym39. Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym 40. Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun41. Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun 42. Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun 43. Ve in neşe' nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun 44. İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn 45. Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun 46. Ve ma te'tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn 47. Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut'ımü mel lev yeşaüllahü at'amehu in entüm illa fı dalalim mübın 48. Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn 49. Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te'huzühüm vehüm yehıssımun50. Fela yestetıy'une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun 51. Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun 52. Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun 53. İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy'ul ledeyna muhdarun 54. Fel yevme la tuzlemü nefsün şey'ev vela tüczevne illa ma küntüm ta'melun 55. İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun 56. Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun 57. Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun 58. Selamün kavlem mir rabbir rahıym 59. Vemtazül yevme eyyühel mücrimun 60. Elem a'hed ileyküm ya benı ademe el la ta'büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn 61. Ve enı'büduni haza sıratum müstekıym 62. Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kılun 63. Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun 64. Islevhel yevme bima küntüm tekfürun 65. El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun 66. Velev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun 67. Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun 68. Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya'kılun 69. Ve ma alemnahüş şı'ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur'anüm mübiyn 70. Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın71. E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en'amen fehüm leha malikun 72. Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye'külun 73. Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun 74. Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun 75. La yestetıy'une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun 76. Fela yahzünke kavlühüm inna na'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun 77. Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın 78. Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım 79. Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım 80. Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun 81. Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım 82. İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun 83. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceun

Kafirun:
1. Kul ya eyyühel kafirun 2. La a'büdü ma ta'büdun 3. Ve la entüm abidune ma a'büd 4.Ve la ene abidün ma abedtüm 5. Ve la entüm abidune ma a'büd 6. Leküm diynüküm ve liye dinEuzu Billahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim
''Rabbî enniy messeniyeş şeytânu binusbin ve azâba;
Rabbi eûzü bike min hemezâtiş şeyâtıyni
ve eûzü bike rabbî en yahdurun.
Ve hifzan min külli şeytânin marid.''
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör
 
Cin Cıkarma yada Kovma sureleri
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-
» Harf harf rüya tabiri

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
 :: Emo Cafe :: Sohbet Cafe-
Buraya geçin: